Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6716 BP Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5f215ff79a978/rfgfdgdfgdg_1_20200729_063935.jpg
naar overzicht
29 juli 2020

Grote renovatie voor woonzorgcentrum Zuylenstede

Op dinsdag 28 juli 2020 tekenden woonzorgorganisatie Vecht en IJssel uit Utrecht en Estea een overeenkomst voor woonzorgcentrum Zuylenstede in Utrecht, bestaande uit de verkoop van het complex, een renovatie en gedeeltelijke terughuur van het complex door Estea aan Vecht en IJssel.  Speciaal voor deze gelegenheid werd er een muzikaal optreden in het park achter Zuylenstede gegeven. Bewoners konden op deze manier uitstekend meegenieten van deze bijzondere gebeurtenis. 

Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de renovatie.
Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de extramurale huurwoningen (aanleun- en inleunwoningen) die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt verder ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat het geheel in het voorjaar van 2023 zal kunnen worden opgeleverd.

De Bewonerscommissie, de Cliëntenraad van Zuylenstede, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Vecht en IJssel zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het opstellen van de renovatieplannen voor de huur- en de zorgwoningen. Inmiddels hebben de Bewonerscommissie, als vertegenwoordiger van de huurders de cliëntenraad van Zuylenstede en de Ondernemingsraad een positief advies uitgebracht over de overeenkomst, het renovatieplan en het Sociaal Plan.

Zuylenstede is een verouderd woonzorgcomplex (daterend uit 1968) aan de Perudreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De voorzieningen en het comfort passen niet meer bij de huidige woonwensen en sluiten ook niet meer aan bij de toenemende zorgvraag van de cliënten van Vecht en IJssel. De verkoop en gedeeltelijke terughuur (sale-and-lease-back) maakt het mogelijk dat Zuylenstede gemoderniseerd wordt en dat Vecht en IJssel zich in Zuylenstede volledig kan blijven richten op haar kernactiviteit: goede zorg leveren aan kwetsbare ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag, in een omgeving die voor bewoners en medewerkers veilig en comfortabel is.

“Met Estea Capital heeft Vecht en IJssel een ervaren, betrokken en deskundige vastgoedpartner gevonden, die samen met ons vorm kan geven aan de noodzakelijke renovatie van Zuylenstede om de locatie toekomstbestendig te maken voor onze huurders, cliënten en medewerkers”, aldus Paul van Wingaarden van de Raad van Bestuur van Vecht en IJssel.

“Voor Estea is de aankoop en de renovatie een mooie toevoeging aan haar zorg-vastgoedportefeuille die perfect past binnen onze groeistrategie. We kijken met Vecht en IJssel terug op een intensief voorbereidingsproces, waarin we met elkaar en met de diverse belangenbehartigers gezocht hebben naar een invulling die aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van de bewoners en cliënten van Vecht en IJssel. We zijn alle betrokkenen dankbaar voor het vertrouwen en zien uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking die in de afgelopen ander halfjaar is ontstaan”, aldus Teus Oskam van Estea.

Wisselwoning

Tijdens de renovatie aan hun appartement, verhuizen de cliënten en de huurders van de inleunwoningen en de zelfstandige zorgwoningen tijdelijk naar een interne wisselwoning of externe logeerwoning.

Afdeling ‘de Zonnehoek’, een kleinschalige woonvorm voor 24 ouderen met dementie, verhuist voor de duur van de gehele eerste fase van de renovatie, voor een periode van circa 9 maanden, naar externe huisvesting zodat deze kwetsbare bewoners geen overlast ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Ook voor de huurders van de aanleunwoningen van Zuylenstede wordt te zijner tijd tijdelijke huisvesting gezocht, middels interne wisselwoningen binnen Zuylenstede of externe logeerwoningen.

Monique van Doorn, voorzitter van de Cliëntenraad van Zuylenstede: “Het is noodzakelijk dat Zuylenstede gerenoveerd wordt, maar we realiseren ons terdege dat het voor de bewoners en cliënten heel ingrijpend is. Hier ligt voor alle partijen een zorgplicht. Een voortzetting van de nauwe samenwerking tussen alle partijen is dan ook een vereiste. We willen straks kunnen zeggen: “Dit hebben we goed gedaan met elkaar”.

“De Bewonerscommissie heeft, onder bepaalde voorwaarden, een positief advies gegeven over de renovatieplannen”, aldus Cory Okken, voorzitter van de Bewonerscommissie van Zuylenstede. “We hebben er alle vertrouwen in dat we hier goed uitkomen en gaan, samen met de bewoners, voor een mooie en veilige toekomst in Zuylenstede.”