Estea BV en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Estea") zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken Estea verwerkt uw persoonsgegevens en doet dat voor eenduidig omschreven doelen. Denk daarbij aan persoonsgegevens van particuliere investeerders, particuliere huurders/kopers of opdrachtgevers/opdrachtnemers die noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te kunnen voeren of daarover met u te kunnen communiceren.

geautomatiseerde besluitvorming

Estea neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Estea) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Estea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor alle categorieën persoonsgegevens.

delen van persoonsgegevens met derden

Estea deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Estea blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Estea verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden en voor andere doelen, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om de ervaring te verbeteren. We gebruiken cookies uitsluitend om ons websiteverkeer te analyseren waarbij de cookies geanonimiseerd zijn.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Estea en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@estea.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Estea wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Estea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@estea.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de privacy officer van Estea. De privacy officer is te bereiken via info@estea.nl.